Skip to Contents


TRANG CHỦ > Tạm ngừng sản suất một số Hệ thống dẫn hướng LM kiểu NR/NRS nhưng có sẵn các sản phẩm thay thế

Tạm ngừng sản suất một số Hệ thống dẫn hướng LM kiểu NR/NRS nhưng có sẵn các sản phẩm thay thế

Ngày 01 tháng 12 năm 2016

Chúng tôi sẽ tạm ngừng sản xuất một số Hệ thống dẫn hướng LM kiểu NR/NRS. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn sử dụng các sản phẩm thay thế được liệt kê bên dưới. Cảm ơn bạn đã thông cảm.

  

Ngày kết thúc đặt hàng

Ngày 1 tháng 12 năm 2016

Các kiểu máy tạm ngừng sản xuất

Tất cả các loại sản phẩm NR25X, NR30, NR35, NR45, NR55, NR65, NRS25X, NRS30, NRS35, NRS45, NRS55 và NRS65

Sản phẩm thay thế

Hệ thống dẫn hướng LM kiểu NR/NRS-X
So sánh với NR/NRS, có sẵn nhiều tùy chọn.