Skip to Contents


TRANG CHỦ > Ngừng sản xuất vít me bi mẫu BTK và sản phẩm kế thừa (thay thế)

Ngừng sản xuất vít me bi mẫu BTK và sản phẩm kế thừa (thay thế)

Ngày 01 tháng 11 năm 2014

THK vui mừng thông báo việc tung ra sản phẩm kế thừa (thay thế) cho "Vít me bi cuộn loại không tải trước mẫu BTK" với chức năng được củng cố. Theo đó sẽ ngừng sản xuất dựa trên tiến độ hiển thị dưới đây.

Kích thước của sản phẩm kế thừa (thay thế) "Mẫu BTK-V" tương thích với "Mẫu BTK", trong khi giá trị DN được nâng cao đáng kể so với sản phẩm đã có.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và cảm ơn bạn đã hiểu và hỗ trợ chúng tôi.

 

<Ngày dừng đặt hàng>

2 tháng 2 năm 2015

Nếu bạn có câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng THK của bạn.