Skip to Contents


Top Page > เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

คำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ควรส่งไปยัง ที่อยู่นี้ 

  1. ลิขสิทธิ์ในเอกสาร ภาพถ่าย และภาพประกอบ ("เนื้อหา") ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของ THK CO., LTD และบริษัทในกลุ่ม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามผู้ใช้ขาย ถ่ายโอน หรือให้ยืมเนื้อหา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ ไม่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงเนื้อหาได้แต่อย่างใด
  2. THK ไม่รับประกันว่ารูปวาดในไฟล์ CAD ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง นอกจากนี้ THK สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
  3. ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงไฟล์ CAD และข้อมูลอื่นๆ ได้รับการจัดหาโดยไม่มีการรับประกันใดๆ จาก THK THK ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากผลกระทบหรือผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว และโปรดทราบว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงและ/หรือลบออกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. เราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์อื่นใดที่ผู้ใช้อาจเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์นี้ เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์อื่น ผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นเป็นอิสระจาก THK โดยสมบูรณ์ และเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์นั้นได้
  5. ไม่ว่าผู้ใช้จะเลือกสิ่งใดก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อจากโปรแกรมที่มีลักษณะทำลายล้าง เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์และ Trojan horse