Skip to Contents


Home > Privacy


Pamamahala sa Personal na Impormasyon ng Mga Customer

1. Patakaran sa Proteksyon ng Personal na Impormasyon ng THK

Ika-1ng Abril, 2005
THK Co., Ltd.
Pangulo at CEO, Akihiro Teramachi

Lubos na napakahalaga sa mga aktibidad ng aming kumpanya ang pagtupad sa aming pananagutang legal at pananagutan sa lipunan sa pagprotekta sa personal na impormasyon. Sa partikular, mayroon kaming tungkulin sa pagiging kumpedensyal at dapat pigilan ang probisyon o pagbubunyag ng nakuhang personal at pribadong impormasyon tungkol sa mga shareholder, miyembro ng board, empleyado ng kumpanya, junior employee, contract employee, pansamantalang empleyado, empleyado ng ibang kontratista, customer, o supplier sa alinmang partido sa labas laban sa mga nilalayong dahilan ng paggamit, o nang walang magandang dahilan. Upang makapagpatuloy sa pagnenegosyo ang aming kumpanya habang pinapanatili ang tiwala ng lipunan, hindi namin papabayaan ang aming pananagutan upang i-secure at protektahan ang personal na impormasyon.

Ganap na kinikilala ng aming kumpanya ang kahalagahan ng naaangkop na pag-iingat sa hawak naming personal na impormasyon. Upang magawa ng aming kumpanya kung anong kinakailangan alinsunod sa aming mga obligasyon sa lipunan at batas, dapat naming hawakan at bantayan ang personal na impormasyon at panatilihin ang maayos at naaangkop na pamamahala sa naturang impormasyon na ginagamit sa aming negosyo at mga pagpapatakbo. Upang magawa ito, tinukoy namin ang patakaran sa proteksyon ng personal na impormasyon sa ibaba bilang batayang pamantayan ng pamamahala ng aming kumpanya, at talagang nagsusumikap kami upang matiyak ang seguridad ng impormasyon ng personal na impormasyon.

1. Bilang pagsunod sa Act patungkol sa Protection of Personal Information (Batas Blg. 57, 2003); sa mga tagubiling itinakda ng Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) at ng Ministry of Health, Labour and Welfare; at sa Personal Information Protection Act ng Tokyo Municipal Government, gumawa ang THK ng sarili nitong "Mga Probisyon ng Proteksyon sa Personal na Impormasyon" bilang pagkilala sa kahalagahan ng pagprotekta sa privacy ng mga epleyado nito at ng iba pang mga partido. Masusing sinusunod ng THK ang mga probisyong ito at patuloy na gumagawa ng mga pagbabago at pagpapabuti.

2. Nagse-set up ang THK ng pangangasiwa sa proteksyon ng personal na impormasyon na nagsasaalang-alang sa ginagawa at sakop ng negosyo na isinasagawa ng bawat isa ng mga dibisyon nito, at pinapamahalaan ang koleksyon, paggamit, supply (kabilang ang outsourcing), pagbubunyag, pagwawasto, paghinto sa paggamit at pagtanggal ng personal na impormasyon nang naaangkop alinsunod sa mga itinalagang pamantayan.

3. Upang matiyak ang katumpakan at pagiging totoo ng personal na impormasyon, maglalagay ang THK ng mga hakbang na pangkaligtasan na kinabibilangan ng mga probisyon sa seguridad ng impormasyon, at magsusumikap upang pigilan ang hindi wastong pag-access sa personal na impormasyon gayundin ang pagkawala, pagkasira, pamemeke o pagkalat ng personal na impormasyon.


2.Ang Patakaran sa Privacy ng aming web site

Huling na-update noong ika-18 ng Disyembre, 2012

INTRODUKSYON/ NOTICE AT PAGTANGGAP SA MGA TUNTUNIN NG PATAKARAN SA PRIVACY

Ang iyong paggamit sa aming web site ay nagpapahiwatig sa iyong pagtanggap sa mga sumusunod na tuntunin ng Patakaran sa Privacy ng aming web site, ayon sa aming pagsusog o pagbabago. Samakatuwid, dapat mong regular na suriin ang Patakaran sa Privacy na ito upang matiyak na alam mo ang mga tuntunin nito. Inilalarawan ng Patakaran sa Privacy na ito ang impormasyong aming kinokolekta sa pamamagitan ng aming web site na http://www.thk.com at paano namin ginagamit ang impormasyong iyon. Kung mayroon kang anumang mga tanong o komento tungkol sa Patakaran sa Privacy na ito o kung paano maaaring gamitin ang iyong personal na impormasyon o maaapektuhan ng iyong paggamit sa aming web site, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa ( web@thk.co.jp ) .

ANG IMPORMASYONG AMING KINOKOLEKTA

Hindi mo kailangang magbigay ng personal na impormasyon upang magamit ang web site na ito. Gayunpaman, maaaring atasan kang magbigay ng personal na impormasyon ng ilang partikular na serbisyo kung saan ka maaaring mag-subscribe sa pamamagitan ng web site na ito, gaya ng iyong pangalan, address, email address at iba pang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Ginagamit namin ang ganoong personal na impormasyon upang tumugon sa iyong mga tanong at upang magpadala sa iyo ng mga newsletter. Kung magpapasya ka anumang oras na hindi mo na gustong makatanggap ng mga mailing mula sa amin, mangyaring sumangguni sa talata sa ibaba na may heading na 'Mag-opt Out'. Bilang karagdagan, at tulad rin lang ng ibang mga web site sa pangkalahatan, sa paggamit mo sa web site na ito, maaaring awtomatikong mag-log ang aming web server ng ilang partikular na impormasyon gaya ng pangalan ng iyong internet service provider, ang IP address ng computer na iyong ginagamit, ang uri ng browser software at operating system na iyong ginagamit, ang petsa at oras na na-access mo ang aming web site, ang address ng web site, kung mayroon, na kung saan direkta kang nag-link sa aming web site, ang address ng web site kung saan pinuntahan mo galing sa aming web site, kung mayroon man, at iba pang katulad na impormasyong may kaugnayan sa trapiko. Maaari din naming pagsamahin ang impormasyong may kaugnayan sa iyong mga pattern ng trapiko at ng iba pang mga bisita. Ginagamit namin ang naunang impormasyon upang matulungan kaming mapaganda ang aming web site at ang mga serbisyong ibinibigay namin sa pamamagitan ng web site. Hindi namin ginagamit ang naturang data sa anumang paraan upang lumikha o magpanatili ng iyong personal na profile o upang mangolekta ng personal na impormasyon mula sa iyo. Sa pangkalahatan, hindi namin ibubunyag ang impormasyong nakolekta namin sa pamamagitan ng iyong paggamit sa aming web site sa mga third party. Gayunpaman, nakalaan sa amin ang karapatang ibigay ang ganoong impormasyon sa aming mga empleyado, kontratista, ahente, at itinalaga kung kinakailangan upang bigyang-daan sila na magsagawa ng ilang partikular na serbisyong may kaugnayan sa web site (hal., web hosting o mga serbisyo ng maintenance) sa aming ngalan. Nakalaan din sa amin ang karapatan upang ibunyag ang ganoong impormasyon sa sinumang third party kung naniniwala kaming kinakailangan naming gawin ito para sa alinman o sa lahat ng sumusunod na dahilan: (i) ayon sa batas; (ii) upang sumunod sa mga prosesong legal o kahilingan ng pamahalaan; (iii) upang pigilan, siyasatin, tukuyin o usigin ang kriminal na paglabag o pag-atake sa teknikal na integridad ng web site o ng aming network; at/o (iv) upang protektahan ang mga karapatan, ari-arian, o kaligtasan ng THK, ng mga user ng web site, o ng publiko.

PAGGAMIT NG COOKIES

Maaaring naglalaman ang website na ito ng mga pahinang gumagamit ng teknolohiyang tinatawag na [cookies]. Sa pamamagitan ng paggamit ng [cookies], posibleng matukoy ang computer ng user, ngunit hindi matutukoy o kokolektahin ang personal na impormasyon ng user. Papayagan ka ng karamihan ng browser na i-off ang [cookies] sa pamamagitan ng pagbabago sa kagustuhan, gayunpaman, may posibilidad na hindi mo magagamit ang lahat o isang bahagi ng aming mga serbisyong iniaalok sa web site na ito.

Gumagamit ang website na ito ng Google Analytics, isang serbisyo ng web analytics na ibinibigay ng Google, Inc. ("Google"). Gumagamit ng "cookies" ang Google Analytics, na mga file ng teksto na inilalagay sa iyong computer, upang matulungan ang website na suriin kung paano ginagamit ng mga user ang site. Ang impormasyong bubuuin ng cookie tungkol sa iyong paggamit sa website (kabilang ang iyong IP address na na-truncate ng huling octet bago ang storage nito gamit ang "_anonymizeIp()" method) ay ipapadala sa at iiimbak ng Google sa mga server sa Estados Unidos . Gagamitin ng Google ang impormasyong ito para sa layunin ng pagsusuri sa iyong paggamit sa website, pagtatala ng mga ulat tungkol sa aktibidad sa website para sa mga tagapagpatakbo ng website at pagbibigay ng iba pang mga serbisyong may kaugnayan sa aktibidad sa website at paggamit ng internet. Maaari ding ipadala ng Google ang impormasyong ito sa mga third party kung saan inaatasan ng batas na gawin ito, o kung saan pinoproseso ng mga ganoong third party ang impormasyon sa ngalan ng Google. Hindi iuugnay ng Google ang iyong IP address sa anumang iba pang data na hawak ng Google. Maaari mong tanggihan ang paggamit ng cookies sa pamamagitan ng pagpili sa mga naaangkop na setting sa iyong browser, gayunpaman pakitandaan na kung gagawin mo ito ay maaaring hindi mo magamit ang buong pagpapagana ng website na ito. Sa pamamagitan ng paggamit sa website na ito, pumapayag ka sa pagproseso ng data tungkol sa iyo ng Google sa paraan at para sa mga layuning itinakda sa itaas.

Maaari kang mag-opt-out sa pagsubaybay ng Google Analytics na may epekto sa hinaharap sa pamamagitan ng pag-download at pag-install sa Google Analytics Opt-out Browser Addon para sa iyong kasalukuyang web browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tl.

MAG-OPT OUT

Kung hindi mo na gustong makatanggap ng mga materyal mula sa amin o kung gusto mong alisin ang iyong personal na impormasyon mula sa database ng THK, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa web@thk.co.jp. Maliban dito, kapag nakatanggap ka ng mga materyal mula sa amin sa pamamagitan ng e-mail o iba pang mga komunikasyon, magagamit mo ang probisyong "mag-opt out" sa mga ganoong komunikasyon nang sa gayon ay malaman naming hindi mo na gustong makatanggap ng mga ganoong materyal mula sa amin.

MGA PAGBABAGO SA PATAKARAN SA PRIVACY

Mabilis na nagbabago ang Internet at ang mga pakinabang na iniaalok nito, gayundin ang mga paraan ng paggamit ng mga tao sa Internet at ang mga batas na sumasaklaw sa mga ganoong paggamit. Samakatuwid, nakalaan sa THK ang mga karapatan upang i-update at baguhin ang Patakaran sa Privacy na ito anumang oras. Matutukoy mo kung binago ang Patakaran sa Privacy na ito sa pamamagitan ng pagsangguni sa petsang "Huling Na-update" sa itaas ng pahinang ito, o kung magpapadala ka sa amin ng e-mail sa web@thk.co.jp .

MGA LINK SA IBA PANG MGA SITE

Maaaring naglalaman ang web site na ito ng mga link sa iba pang mga site. Pakitandaang mabuti na wala kami at hindi kami magkakaroon ng pananagutan para sa mga kasanayan sa privacy ng ganoong iba pang mga site at tanging nalalapat ang Patakaran sa Privacy na ito sa impormasyong aming kinokolekta sa pamamagitan ng web site na ito. Hinihikayat ka naming tiyaking nabasa mo ang mga pahayag tungkol sa privacy ng lahat ng patutunguhang site na binibisita mo.