Skip to Contents


Home > Mengenai Tapak Ini

Mengenai Laman Ini

Soalan mengenai istilah ini perlu dihantar ke alamat ini(Bahasa Inggeris).

  1. Hak cipta semua dokumen, fotograf dan ilustrasi ("kandungan") laman web ini adalah harta THK CO., LTD dan syarikat kumpulannya kecuali dinyatakan sebaliknya. Pengguna dilarang sama sekali untuk menjual, memindahkan atau meminjamkan kandungan atas apa jua sebab. Selain daripada itu, kandungan mungkin tidak dapat diubah suai atau disemak semula melalui apa cara sekalipun.
  2. THK tidak memberi jaminan bahawa lukisan dalam fail CAD yang diterbitkan pada laman web ini sepadan dengan produk sebenar. THK juga berhak mengubah suai kandungan tanpa memberitahu pengguna terlebih dahulu.
  3. Semua maklumat dan kandungan yang disiarkan pada laman web ini, termasuk fail CAD dan semua data lain, diberikan tanpa apa jua jaminan oleh THK. THK tidak menerima liabiliti apa jua untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang berlaku sama ada secara langsung atau tidak secara langsung daripada kesan atau hasil penggunaan maklumat atau kandungan yang dinyatakan. Sila maklum juga bahawa kandungan laman web ini tertakluk kepada perubahan dan/atau pengeluaran tanpa memberikan notis terlebih dahulu.
  4. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang laman web yang pengguna mungkin akses melalui ini. Apabila pengguna mengakses laman web lain, pengguna perlu memahami bahawa ia bebas sepenuhnya dari THK, dan kami tidak mempunyai kawalan pada kandungan di laman web itu.
  5. Tidak kira pemilihan apa, bagi sebarang jenis yang pengguna lakukan untuk kegunaannya sendiri, pengguna itu sendiri bertanggungjawab untuk mengambil langkah pencegahan daripada jangkitan oleh atur cara dengan ciri-ciri pemusnahan, seperti virus komputer, cecacing dan kuda Trojan.