Skip to Contents


ទំព័រដើម > ឯកជនភាព

ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

1. គោលការណ៍ក្នុងការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ THK

ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៥
ក្រុមហ៊ុន THK Co., Ltd.
ប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិ Akihiro Teramachi

ការបំពេញទំនួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងសង្គមរបស់យើងខ្ញុំ ចំពោះការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺ ពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។ ជាពិសេស យើងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការផ្ដល់ ឬបង្ហាញពីព័ត៌មានបុគ្គល និងឯកជនដែលមានអំពីម្ចាស់ភាគហ៊ុន សមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សា និយោជិតក្រុមហ៊ុន និយោជិតវ័យក្មេង និយោជិតជាប់កិច្ចសន្យា និយោជិតបណ្ដោះអាសន្ន និយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យាខាងក្រៅ អតិថជន ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដល់ភាគីខាងក្រៅណាម្នាក់ក្រៅពីមូលហេតុដែលបានកំណត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬដោយគ្មានមូលហេតុសមរម្យ។ ដើ​ម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបន្ដធ្វើអាជីវកម្មខណៈពេលរក្សាទំនុកចិត្តរបស់សង្គម យើងខ្ញុំមិនអាចមើលរំលងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំក្នុងការធានា និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់យ៉ាងខ្លាំងលើសារៈសំខាន់នៃការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងខ្ញុំគ្រ
ប់គ្រង។ ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសម្រេចបានអ្វីដែលត្រូវការសម្រាប់ខ្លួនយោងទៅតាមកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ និងសង្គមយើងខ្ញុំ យើងខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រង និងការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ហើយត្រូវរក្សាការគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់និងសមស្របលើព័ត៌មានដែលយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងអា
ជីវកម្ម និងប្រតិបត្ដិការរបស់យើងខ្ញុំ។ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះបាន យើងខ្ញុំបានកំណត់គោលការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រោមសម្រាប់គោលការណ៍ជា
មូលដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ និងព្យាយាមធានាសុវត្ថិភាពព័ត៌មាននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

1. ក៏ដូចជាការគោរពទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ (ច្បាប់លេខ ៥៧ ចុះឆ្នាំ២០០៣) ដែលគោលការណ៍ណែនាំត្រូវបានចែងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម (METI) ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារនិងសុខមាលភាព និងច្បាប់ស្ដីពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូ THK បានបង្កើត"បញ្ញត្ដិ្ដស្ដីពីការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន"ដើម្បីទទួលស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការការពារ
សិទ្ធិឯកជនរបស់និយោជិតខ្លួន និងភាគីផ្សេងទៀត។ THK គោរពទៅតាមបញ្ញត្ដិទាំងនេះ យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ហើយការកែសម្រួល និងកែលម្អធ្វើឡើងជាបន្ដបន្ទាប់។

2. THK កំពុងបង្កើតរបៀបការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តោតលើសភាព និងវិសាលភាពនៃអាជីវកម្មដែលធ្វើដោយផ្នែកនីមួយៗរបស់ខ្លួន និងគ្រប់គ្រងការប្រមែប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការផ្គត់ផ្គង់ (រួមមានការយកពីប្រភពខាងក្រៅ) ការបង្ហាញ កែតម្រូវ បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ និងការលុបចោលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានសមស្របអនុលោមទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់។

3. ដើម្បីធានាសុក្រិតភាព និងភាពអាចទុកចិត្តបាននៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន THK នឹងអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពដែលរួមមានការផ្ដល់សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន និងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់មិនសមរម្យ ក៏ដូចជាការបាត់បង់ ការបំផ្លាញ ការក្លែងបន្លំ ឬការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។


២. គោលការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជននៃវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

សេចក្ដីផ្ដើម/សេចក្ដីជូនដំណឹង និងការទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌនានានៃគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជន

ការប្រើប្រាស់វិបសាយរបស់យើងខ្ញុំមានន័យថា អ្នកទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌនានានៃគោលការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជនរបស់វិបសាយយើងខ្ញុំ ដូចបានកែប្រែ ឬកែសម្រួលដោយយើងខ្ញុំ។ ដូច្នេះ អ្នកគួរតែត្រួតពិនិត្យលើគោលការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជននេះឲ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីធានាថា អ្នកយល់ពីលក្ខខណ្ឌនានារបស់គោលការណ៍នេះ។ គោលការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជនរៀបរាប់ពីព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានតាមរយៈវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ http://www.thk.com និងរបៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះ។ បើអ្នកមានសំណួរ ឬមតិយោបល់ណាមួយអំពីគោលការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជននេះ ឬពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចយកមកប្រើប្រាស់ ឬរងផលប៉ះពាល់ដោយការប្រើប្រាស់វិបសាយយើងខ្ញុំនោះ សូមធ្វើទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ ( web@thk.co.jp )។

ព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន

អ្នកមិនចាំបាច់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់វិបសាយនេះឡើយ។ ប៉ុន្ដែសេវាកម្មមួយចំនួនដែលអ្នកអាចជាវបានតាមរយៈវិបសាយនេះ អាចនឹងទាមទារឲ្យអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតរបស់អ្នក។ យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននេះ​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នក និងដើម្បីផ្ញើព្រឹត្ដិបត្រព័ត៌មានទៅកាន់អ្នក។ បើអ្នកសម្រេចថា នៅពេលណាមួយអ្នកលែងចង់ទទួលសំបុត្រពីយើងខ្ញុំ នោះសូមមើលប្រយោគខាងក្រោមដែលមានចំណងជើងថា "ការឈប់ចូលរួម"។ លើសពីនេះ ជារឿងទូទៅសម្រាប់វិបសាយ និងជាការចៃដន្យសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិបសាយនេះ សឺវើនៃបណ្ដាញយើងខ្ញុំអាចនឹងកត់ត្រាព័ត៌មានមួយចំនួនដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចជា ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក អាសយដ្ឋាន IP របស់កុំព្យូទ័រដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ ប្រភេទនៃសូហ្វវែរកម្មវិធីរុករក និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្ដិការដែលអ្នកប្រើប្រាស់ កាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងដែលអ្នកចូលទៅកាន់វិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ អាសយដ្ឋានវិបសាយ (បើមាន) ដែលអ្នកបានភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ អាសយដ្ឋានវិបសាយបើមាន ដែលអ្នកចេញពីវិបសាយយើងខ្ញុំ និងព័ត៌មានទាក់ទិននឹងចរាចរស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ យើងខ្ញុំក៏អាចប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានទាក់ទិននឹងគំរូនៃចរាចររបស់អ្នក និងអ្នកចូលទៅកាន់វិបសាយផ្សេងទៀតដែរ។ យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ព័ត៌មានមុនៗដើម្បីជួយយើងខ្ញុំកែលម្អវិបសាយរបស់យើងខ្ញុំ និងសេវាកម្មដែលពួកយើងខ្ញុំផ្ដល់តាមរយៈវិបសាយនេះ។ យើងខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនេះ តាមវិធីណាមួយដើម្បីបង្កើត ឬរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ឬដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នកនោះឡើយ។ ជាទូទៅ យើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិបសាយនេះ ទៅឲ្យភាគីទីបីឡើយ។ ប៉ុន្ដែយើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនេះ ទៅឲ្យនិយោជិត ក្រុមហ៊ុនជាប់កិច្ចសន្យា ទីភ្នាក់ងារ និងបុគ្គលចាត់តាំងក្នុងវិសាលភាពចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសេវាកម្មទាក់ទិននឹងវិបសាយមួយ
ចំនួន (ឧទាហរណ៍ សេវាកម្មថែទាំ ឬគ្រប់គ្រងវិបសាយ) ជំនួសពួកយើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មាននេះ ទៅឲ្យភាគីទីបីផងដែរ បើយើងខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងខ្ញុំតម្រូវឲ្យធ្វើបែបនេះសម្រាប់មូលហេតុណាមួយ ឬទាំងអស់ដូចខាងក្រោម៖ (i) ដោយច្បាប់ (ii) ដើម្បីគោរពតាមនីតវិធីច្បាប់ ឬការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាល (iii) ដើម្បបង្ការ ស៊ើបអង្កេត ស៊ើបរក ឬកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋ ឬការវាយប្រហារលើសច្ចរិតភាពបច្ចេកទេសរបស់វិបសាយ ឬបណ្ដាញរបស់យើងខ្ញុំ និង/ឬ (iv) ដើម្បីការពារសិទ្ធិ ទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសុវត្ថិភាពរបស់ THK អ្នកប្រើប្រាស់វិបសាយ ឬសាធារណជន។

ការប្រើប្រាស់ខូឃី

វិបសាយនេះ អាចមានទំព័រដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែលហៅថា [ខូឃី]។ ដោយប្រើប្រាស់ [ខូឃី] យើងខ្ញុំអាចកំណត់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ប៉ុន្ដែមិនអាចកំណត់ ឬប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានឡើយ។ កម្មវិធីរុករកភាគច្រើននឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបិទ [ខូឃី] ដោយផ្លាស់ប្ដូរចំណង់ចំណូលចិត្ត ប៉ុន្ដែវាអាចដែលថា អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ឲ្យនៅលើវិបសាយនេះ។

 

វិបសាយនេះ ប្រើកម្មវិធី Google Analytics ដែលជាសេវាកម្មវិភាគចរាចរបណ្ដាញដែលផ្ដល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Google, Inc. ("Google")។ កម្មវិធី Google Analytics ប្រើប្រាស់ “ខូឃី” ដែលឯកសារជាអត្ថបទត្រូវបានដាក់លើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីជួយវិបសាយក្នុងការវិភាគពីវិធីដែលអ្នក
ប្រើប្រាស់ប្រើវិបសាយនេះ។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយខូឃីអំពីការប្រើប្រាស់វិបសាយរបស់អ្នក (រួមមានអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកដែលបំព្រួញឲ្យខ្លីដោយ octet ចុងក្រោយមុនពេលផ្ទុក ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត "_anonymizeIp()") នឹងបញ្ជូនទៅ ហើយរក្សាទុកដោយ Google នៅលើម៉ាស៊ីនបម្រើនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ Google នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងវាយតម្លៃលើការប្រើប្រាស់វិបសាយរបស់អ្នក ចងក្រងរបាយការណ៍លើសកម្មភាពវិបសាយសម្រាប់ប្រតិបត្ដិករវិបសាយ និងផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទិននឹងសកម្មភាពវិបសាយ និងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត។ Google ក៏អាចផ្ទេរព័ត៌មាននេះ ទៅឲ្យភាគីទីបីបើច្បាប់តម្រូវឲ្យធ្វើបែបនេះ ឬបើភាគីទីបីនេះដំណើរការព័ត៌មានជំនួសឲ្យ Google។ Google នឹងមិនភ្ជាប់អាសយដ្ឋាន IP ជាមួយនឹងទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយ Google ឡើយ។ អ្នកអាចនឹងបដិសេធមិនប្រើប្រាស់ខូឃីដោយជ្រើសរើសការកំណត់សមស្របលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ប៉ុន្ដែសូមចងចាំថា បើអ្នកបដិសេធនោះ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ដំណើរការពេញលេញនៃវិបសាយនេះបានឡើយ។ ដោយប្រើប្រាស់វិបសាយនេះ អ្នកយល់​ស្របឲ្យដំណើរការទិន្នន័យរបស់អ្នកតាមរយៈ Google ទៅតាមលក្ខណៈកំណត់ និងសម្រាប់គោលបំណងដូចមានចែងខាងលើ។

អ្នកអាចឲ្យកម្មវិធី Google Analytics​ ឈប់កត់ត្រាចរាចរបានទៅថ្ងៃអនាគតតាមរយៈការដោនឡូត និងដំឡើង Google Analytics Opt-out Browser Addon សម្រាប់កម្មវិធីរុករកវិបសាយបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក៖ http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en។

 

ការឈប់ចូលរួម

បើអ្នកមិនចង់ទទួលព័ត៌មានពីយើងខ្ញុំ​ ឬចង់លុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីដេតាបេសរបស់ THK សូមធ្វើទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ web@thk.co.jp។ ក្រៅពីនេះ នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានឯកសារពីយើងខ្ញុំដោយអ៊ីម៉ែល ឬមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត អ្នកអាចប្រើប្រាស់បញ្ញត្ដិស្ដីពី "ការឈប់ចូលរួម" នៅក្នុងមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទាំងនេះ ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំដឹងថា អ្នកលែងចង់ទទួលព័ត៌មានពីយើងខ្ញុំ។

ការពិនិត្យឡើងវិញលើគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជន

អ៊ីនធឺណិត និងអត្ថប្រយោជន៍ដែលវាផ្ដល់ជូន មានការវិវត្ដយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូចគ្នានឹងរបៀបដែលមនុស្សប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត និងច្បាប់ជុំវិញការប្រើប្រាស់នេះ។ ដូច្នេះ THK រក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែប្រែគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះនៅពេលណាមួយ។ អ្នកអាចកំណត់ថាតើគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះ ត្រូវបានកែសម្រួល ដោយពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទ "ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ" នៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រនេះ ឬក៏អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈweb@thk.co.jp ។

ភ្ជាប់ទៅកាន់វិបសាយផ្សេងទៀត

វិបសាយនេះ អាចមានបណ្ដាញភ្ជាប់ទៅកាន់វិបសាយផ្សេងទៀត។ សូមចងចាំថា យើងខ្ញុំមិនអាច និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិឯកជនរបស់វិបសាយផ្សេងទៀតនោះទេ ហើយគោលការណ៍សិទ្ធិឯកជននេះអនុវត្តទៅលើតែព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានពីវិបសាយនេះប៉ុ
ណ្ណោះ។ យើងខ្ញុំជម្រុញអ្នកឲ្យប្រាកដថា អ្នកអានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិឯកជននៃវិបសាយស្ដីពីទិសដៅទាំងឡាយណាដែលអ្នកចូលទៅកាន់។