Skip to Contents


Home > اطلاعات محصول > THK در زندگی شما > اتوماسیون خانگی و ساختمان

اتوماسیون خانگی و ساختمان

برای افرادی که در مناطق پر زلزله زندگی می کنند، کمی نگرانی در این رابطه امری عادی است. تکنولوژی جذب زلزله «جداساز لرزه ای» ما در بسیاری از منازل برای کمک به کاهش این ترس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

منازل جاذب زلزله

منازل جاذب زلزله

 

برای محافظت از جان و مال افراد در برابر خطر زلزله

دو نوع اصلی تکنولوژی ضد زلزله وجود دارد: «مقاوم در برابر زلزله» که به ستون ها، تیرها و دیوارهای طراحی شده برای مقاومت در برابر زلزله گفته می شود و «جداساز لرزه ای» که به ساختارهای نصب شده در پی ریزی منازل برای جذب لرزش های زمین اطلاق می گردد. اگر خانه مستقیما به پی خود وصل باشد، در برابر لرزش های زلزله آسیب پذیر است. ساختارهای جداساز لرزه ای، مانند سپری هستند که محافظت از خانه را به عهده می گیرد. همانگونه که در شکل می بینید، ساختارهای جداساز لرزه ای جاذب زلزله THK از ریل های حرکتی عرضی برای کاهش فوق العاده میزان لرزش منتقل شده از زمین به خانه روی آن استفاده می شود.


محصولات مورد استفاده

تکیه گاه های غلطک خطی CLB

تکیه گاه های غلطک خطی CLB

CLB یک جداساز لرزه ای با ریل های حرکتی متقاطع است که می تواند بار خانه را در هنگام حرکت آزاد به هر جهتی، بسته به لرزش های افقی خانه تحمل کند.

سیستم های تعدیل توسط مواد سیال RDT

سیستم های تعدیل توسط مواد سیال RDT

RDT ها، انرژی زلزله را با استفاده از بال اسکروها تقلیل می دهند. این ضربه گیرها برای جذب نیروی حرکت مداوم خانه ها و ساختمان ها طراحی شده اند.