Skip to Contents


Home > אודות אתר זה

אודות אתר זה

שאלות על מונחים אלה יש להפנות לכתובת זו.

  1. זכויות היוצרים של כל המסמכים, התמונות והאיורים ('התוכן') של אתר אינטרנט זה הן קניינה של THK Co., Ltd ושל חברות הקבוצה, אלא אם כן צוין אחרת. חל איסור מוחלט למכור, להעביר או להשאיל תוכן מכל סיבה שהיא על ידי המשתמשים. נוסף לכך, אין לשנות או לתקן את התוכן בכל דרך שהיא.
  2. חברת THK אינה ערבה לכך שהתרשימים בקובצי ה-CAD המפורסמים באתר אינטרנט זה תואמים למוצרים בפועל. חברת THK שומרת לעצמה את הזכות לשנות תכנים ללא הודעה מראש למשתמשים.
  3. כל המידע והתוכן המפורסמים באתר אינטרנט זה, לרבות קובצי CAD וכל הנתונים האחרים, מובאים ללא כל אחריות מטעם THK. חברת THK אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לאובדן או לנזק כלשהם אשר נגרמו במישרין או בעקיפין מההשפעות או מהתוצאות של שימוש במידע או בתוכן כאמור. כמו כן, יש לזכור כי תוכן אתר אינטרנט זה עשוי להשתנות ו/או להימחק ללא הודעה מראש.
  4. אנו איננו אחראים לכל אתר אינטרנט אחר שהמשתמש עשוי לגשת אליו מתוך אתר זה. כשמשתמש ניגש לאתר אינטרנט אחר, הוא חייב להבין שאתר זה איננו קשור כלל ל-THK ושאין לנו כל בקרה לגבי התכנים בו.
  5. ללא קשר לבחירת המשתמש, תהא אשר תהא, האחריות לנקוט אמצעי מנע מפני זיהום בתוכניות בעלות מאפיינים הרסניים (לדוגמה, וירוסי מחשב, תולעים וסוסים טרויאניים) חלה על המשתמש עצמו.