Skip to Contents

שגם כדוריות

שגם כדוריות

שגם הכדוריות הוא מסב שיגום למוביל סובב. זהו מוצר חדשני המצויד בכדורית שמסתובבת על חריץ המחובר לגל, דבר המאפשר עומסים גדולים בהשוואה לתותבים קוויים והעברת מומנט תוך ביצוע תנועות קוויות.

תמיכה טכנית


דגם LBS למומנט גבוה

דגם LBS למומנט גבוה

לשגם כדוריות זה אין כל רתיעה זוויתית, וזאת כדי להגדיל את קשיחותו על ידי הבטחת עומס מקדמי באמצעות אום שיגום אחת, כיוון שגל השיגום מצויד בשלושה בלטים המסודרים במרחק שווה ובזווית של 120 מעלות בהיקפו כאשר כל אחד מהם מוחזק על ידי שתי שורות (ארבע או שש שורות בסך הכול) של כדוריות תחת עומס.


מומנט בינוני דגם LT

מומנט בינוני דגם LT

לשגם כדוריות זה כושר נשיאה גבוה בכיוון הרדיאלי ובכיוון המומנט, כיוון שגל השיגום מצויד בשניים עד שלושה בלטים בהיקפו, שכל אחד מהם מוחזק על ידי שתי שורות (ארבע או שש שורות בסך הכול) של כדוריות תחת עומס כדי להבטיח עומס מקדמי באופן סביר.


דגם LBG סובב עם גלגל שיניים

דגם LBG סובב עם גלגל שיניים

דגם זה הוא יחידה בעלת שיניים (כמו גלגל שיניים) בהיקף האוגן ומסבים סובבים מסוג רדיאלי ומסוג דחיפה המשולבים באופן קומפקטי על אום השיגום. שגם כדוריות זה מתאים באופן מיטבי למנגנון העברת מומנט עם הנעה של אום שיגום.


דגם LTR סיבובי

דגם LTR סיבובי

דגם זה הוא יחידה קומפקטית של שגם כדוריות אשר מסבי התמיכה שלה משולבים ישירות במשטח החיצוני של אום השיגום.


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.