Skip to Contents


Home > מידע על החברה > שמירה על הסביבה

שמירה על הסביבה

תמונה

מאז הפיתוח של מוביל ה-LM, קבוצת THK תרמה הן לחברה והן לכלכלה בתפקידה פורץ הדרך כיצרנית של מערכות תנועה קווית ורכיבים למכונות. אנו מאמינים, שמבחינה חברתית חברה אחראית גם להותיר את הסביבה הגלובלית במצב בריא לדור הבא. מסיבה זו, לקחנו על עצמנו את המיזמים הבאים כדי להמשיך ולהפחית את הנטל הסביבתי וכדי לשמר ולשפר את הסביבה הטבעית.


המדיניות הבסיסית של קבוצת THK לגבי הסביבה

  1. שמירה על הסביבה נחשבת לסוגיה ניהולית חשובה, ואנו שואפים להבין במדויק את השפעת הפעילות העסקית, המוצרים והשירותים שלנו על הסביבה. כל מחלקה משתתפת על ידי קביעת יעדים סביבתיים רלוונטיים.
  2. נוסף על הקפדה על חוקי הגנת הסביבה, קבענו לעצמנו תקנים שנבחנים באופן שוטף כדי לשפר את היעילות של ניהול הסביבה שלנו.
  3. נמשיך לקדם פיתוח מוצרים המסייעים להפחית את הנטל הסביבתי.
  4. אנו ממשיכים לקדם חיסכון ומחזור של משאבים, תוך התמקדות מיוחדת בהפחתת פסולת ובמחזורה מחטיבת הייצור שלנו.
  5. כדי להגדיל את אחידות הפעילויות הסביבתיות שלנו, אנו מספקים הנחיה ותמיכה לחברות המסונפות לנו ולשותפינו העסקיים, וכן שואפים לפעול תוך שיתוף פעולה והרמוניה עם הקהילה.
  6. מדיניות סביבתית בסיסית זו מופצת לכל החטיבות בקבוצה באמצעות חינוך, הדרכה ופעילויות לשיפור המודעות, ואנו מקדמים פרסום מידי של מידע לגבי הסביבה בתוך הקבוצה ומחוצה לה.

קבוצת THK תרמה הן לחברה והן לכלכלה בתפקידה פורץ הדרך כיצרנית של מערכות תנועה קווית ורכיבים למכונות. אנו גם סבורים כי מבחינה חברתית יש לנו אחריות להותיר את הסביבה הגלובלית במצב טוב לדורות הבאים, ולכן לקחנו על עצמנו מיזמים אלה שבהם נמשיך ונפחית את הנטל הסביבתי ונפעל לשימורה ולשיפורה של הסביבה הטבעית.