Skip to Contents


Home > מופסק הייצור של הסדרה הקומפקטית KRF3, אך קיימים מוצרים חלופיים

מופסק הייצור של הסדרה הקומפקטית KRF3, אך קיימים מוצרים חלופיים

1 בפברואר, 2017

אנו מצטערים להודיעך שהחלטנו להפסיק את הייצור של "הסדרה הקומקפטית KRF3", כדלקמן.
תודה על ההבנה.

  

<תאריך סיום הזמנה>

1 בפברואר, 2017

<מספרי הדגמים הרלוונטיים>

KRF3
*נמשיך לייצר את הדגמים KRF4, 5, 6.

<מוצרים חלופיים>

KR15: דומה בגודל, כיוון שדגם KRF3 יוצר בהתבסס על KR15.
KRF4: ממדים גדולים יותר, אך הערכים במפרט עוברים את KRF3.