Skip to Contents


Etusivu > Yksityisyys ja tietosuoja

Asiakkaiden henkilökohtaisten tietojen käsittely

1. THK:n yksityisyydensuoja

1.4.2005
THK Co., Ltd.
Toimitusjohtaja Akihiro Teramachi

Henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen liittyvien laillisten ja yhteiskunnallisten vastuiden noudattaminen on toiminnallemme erittäin tärkeää. Meidän on vastattava erityisesti tietojen luottamuksellisesta käsittelystä ja suojattava haltuumme saamamme henkilökohtaiset ja yksityiset osakkeenomistajia, hallitusten jäseniä, yritysten työntekijöitä ja muuta henkilökuntaa, sopimushenkilökuntaa, tilapäisiä työntekijöitä, urakoitsijoiden työntekijöitä, asiakkaita ja toimittajia koskevat tiedot kaikilta ulkopuolisilta osapuolilta aiotun tarkoituksen vastaisen tai muutoin asiattoman käytön varalta. Jotta pystymme toimimaan säilyttäen yhteiskunnallisen luottamusasemamme, emme voi väheksyä velvollisuuttamme suojata haltuumme saamiamme henkilökohtaisia tietoja.

Hallussamme olevien henkilökohtaisten tietojen asianmukainen suojaus on meille erittäin tärkeää. Jotta pystymme täyttämään meihin kohdistuvat yhteiskunnalliset ja lakisääteiset velvoitteet, meidän on säilytettävä ja turvattava henkilökohtaiset tiedot huolellisesti ja huolehdittava liiketoiminnassamme ja muissa toimissamme käytettävien tietojen asianmukaisesta hallinnasta. Pystyäksemme saavuttamaan tämän tavoitteen olemme määrittäneet seuraavassa kuvatun tietosuojakäytännön yrityksen hallinnon perusperiaatteeksi ja pyrimme kaikissa toimissamme varmistamaan henkilökohtaisten tietojen turvallisuuden.

1. Asianmukaisten lakien (Act concerning Protection of Personal Information, laki 57, 2003; talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI) antamat ohjeet; Tokion kaupunginhallituksen Personal Information Protection Act -säädökset) lisäksi THK noudattaa omia henkilötietojen suojausohjeitaan ja -käytäntöjään työntekijöiden ja muiden osapuolen tietojen suojaamiseksi. Ohjeita ja käytäntöjä noudatetaan tarkasti, minkä lisäksi niihin tehdään jatkuvasti tarkistuksia ja parannuksia.

2. THK suojaa henkilökohtaiset tiedot tavalla, joka huomioi eri yksiköiden toiminnan luonteen ja mittakaavan ja noudattaa määritettyjä sääntöjä henkilökohtaisten tietojen keräyksessä, käytössä, saannissa (mukaan lukien ulkoistetut palvelut), luovuttamisessa, korjaamisessa, käytön lopettamisessa ja poistamisessa.

3. Henkilötietojen tarkkuuden ja oikeellisuuden varmistamiseksi THK noudattaa suojauskäytäntöjä, jotka sisältävät tietosuojamenettelyjä, ja pyrkii parhaansa mukaan estämään henkilötietojen asiattoman käytön sekä henkilökohtaisten tietojen menetyksen, tuhoutumisen, väärentämisen ja luvattoman luovuttamisen.


2. Verkkosivuston yksityisyys- ja tietosuojakäytännöt

Päivitetty 18.12.2012

JOHDANTO / YKSITYISYYDENSUOJAN EHTOJEN HYVÄKSYNTÄ

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt verkkosivustoa koskevat yksityisyydensuoja- ja tietosuojakäytännöt sekä niihin tehdyt korjaukset ja muutokset. Käyttöehtojen ymmärtämisen varmistamiseksi käyttäjälle suositellaan näihin käyttöehtoihin tutustumista ja ehtojen säännöllistä seuraamista. Yksityisyydensuoja- ja käyttöehdoissa kuvataan käyttäjää koskevat tiedot, joita verkkosivuston (http://www.thk.com) kautta kerätään, sekä tietojen käyttötapa. Yksityisyydensuojaa ja verkkosivuston käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttöä koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa web@thk.co.jp.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Verkkosivuston käyttäminen ei edellytä henkilötietojen antamista. Jotkin verkkosivuston kautta tilattavat palvelut voivat kuitenkin edellyttää henkilötietojen, kuten nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja muiden yhteystietojen antamista. Henkilötietoja käytetään käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin vastaamiseen sekä uutiskirjeiden lähettämiseen. Lisätietoja uutiskirjeiden ja muiden tiedonantojen vastaanottamisen lopettamisesta on kappaleessa Tilausten lopettaminen. Näiden tietojen lisäksi verkkosivuston käytöstä voidaan tallentaa automaattisesti joitakin tietoja, kuten käyttäjän internet-palveluntarjoajan nimi, käytetyn tietokoneen IP-osoite, käytetyn verkkoselaimen ja käyttöjärjestelmän tyyppi, päivämäärä ja aika, jolloin käyttäjä on käyttänyt sivustoa, verkkosivusto, jonka kautta käyttäjä on saapunut sivustoon (ellei suoraan), verkkosivusto, johon käyttäjä siirtyy sivustosta (mikäli siirtyy) sekä muita tietoliikenteeseen liittyviä tietoja. Tämä on tavallinen käytäntö verkkosivustoissa. Voimme myös koota käyttäjään ja muihin käyttäjiin liittyviä yleisiä käyttötapatietoja. Tietoja käytetään verkkosivuston ja verkkosivuston kautta tarjottavien palvelujen kehittämiseen. Tietoja ei käytetä millään tavalla, joka mahdollistaa käyttäjää koskevan henkilökohtaisen profiilin luomisen tai koostamisen tai henkilökohtaisten tietojen keräämisen. Verkkosivuston kautta kerättyjä sivuston käyttöä koskevia tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Pidätämme kuitenkin oikeuden luovuttaa tietoja yrityksen työntekijöille, alihankkijoille, edustajille ja suunnittelijoille verkkosivustoon liittyvien, yrityksemme puolesta toteutettavien palvelujen (esimerkiksi verkkosivuston isännöinti ja ylläpito) tuottamisen vaatimassa laajuudessa. Pidätämme myös oikeuden luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle tilanteessa, jossa uskomme olevamme velvollisia luovuttamaan tietoja jostain seuraavista syistä: (i) lain noudattaminen; (ii) oikeusprosessin tai viranomaisen päätöksen noudattaminen; (iii) yrityksen verkkosivuston tai tietoverkon tekniseen toimintaan kohdistuvien rikollisten hyökkäysten ja/tai rikkomusten estäminen, tutkiminen, havaitseminen tai niihin liittyvän syytteen ajaminen; (iv) THK:n, verkkosivuston käyttäjien tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaaminen.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Verkkosivustossa voi olla sivuja, joissa käytetään [evästeiksi] kutsuttua tekniikkaa. [Evästeiden] käyttäminen mahdollistaa käyttäjän käyttämän tietokoneen yksilöinnin, mutta ei käyttäjän tunnistamista tai käyttäjän henkilökohtaisten tietojen keräämistä. Useimmissa verkkoselaimissa on mahdollisuus poistaa [evästeet] käytöstä muuttamalla asianmukaista asetusta. Evästeiden estäminen voi kuitenkin estää joidenkin tai kaikkien sivuston kautta tarjottavien palvelujen käytön.

Verkkosivustossa käytetään Google, Inc.:n ("Google") tarjoamaa Google Analytics -palvelua sivuston käytön analysointiin. Google Analytics käyttää "evästeitä", pieniä käyttäjän tietokoneeseen sijoitettavia tekstitiedostoja, joiden avulla käyttäjän toimintaa sivustossa voidaan seurata. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja (mukaan lukien käyttäjän tietokoneen IP-osoite, jonka viimeinen oktetti poistetaan _anonymizeIp()-menetelmällä) lähetetään Googlen Yhdysvalloissa sijaitseviin palvelimiin ja tallennetaan niihin. Google käyttää tietoja verkkosivuston käytön seurantaan, verkkosivuston aktiivisuusraporttien laatimiseen verkkosivustojen ylläpitäjille ja muiden verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien palvelujen tuottamiseen. Google voi luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille lain niin edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Evästeiden käyttö voidaan estää verkkoselaimen asianmukaisen asetuksen avulla, mutta evästeiden estäminen voi estää verkkosivuston joidenkin toimintojen käyttämisen. Käyttämällä verkkosivustoa käyttäjä suostuu käyttäjää koskevien tietojen käsittelyyn Googlen toimesta edellä kuvatulla tavalla edellä kuvattuja tarkoituksia varten.

Voit estää Google Analytics -seurannan lataamalla ja asentamalla Google Analytics Opt-out Browser Addon -lisäosan verkkoselaimeesi osoitteessa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

TILAUSTEN LOPETTAMINEN

Jos et halua enää vastaanottaa aineistoa THK:lta tai haluat, että käyttäjätietosi poistetaan THK:n tietokannasta, ota yhteys osoitteeseen web@thk.co.jp. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa, ettet enää halua vastaanottaa aineistoa THK:lta, käyttämällä sähköposti- tai muussa aineistossa olevaa tilauksenlopetustoimintoa.

YKSITYISYYDENSUOJAN MUUTOKSET

Internet, verkossa tarjottavat palvelut, niiden käyttötavat ja käyttöä koskevat lait kehittyvät nopeasti. Tästä syystä THK pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa yksityisyydensuojaa ja käyttöehtoja itse valitsemanaan ajankohtana. Voit tarkistaa, onko käyttöehtoja päivitetty, tarkistamalla sivun yläreunassa olevan päivityspäivämäärän tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen web@thk.co.jp.

LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä muihin sivustoihin. THK ei vastaa eikä voi vastata muiden sivustojen tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevista käytännöistä. Tässä kuvatut käyttöehdot ja yksityisyydensuoja koskevat ainoastaan tämän verkkosivuston kautta kerättäviä tietoja. Suosittelemme kaikkien muiden käyttäjän käyttämien verkkosivustojen yksityisyydensuojaa koskeviin tietoihin ja käyttöehtoihin tutustumista.